Wprowadź adres e-mail i hasło w celu zalogowania się

Zapomniałam/łem hasła

Nie ma Pan/Pani konta?

Zarejestruj

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) skierowany jest do wszystkich osób korzystających ze Sklepu internetowego e-pauloadiani.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
 2. Regulamin jest dostępny dla każdego użytkownika Sklepu, w dowolnym momencie, poprzez wykorzystanie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest na domenie e-pauloadriani.pl, a przedmiotem jego działalności jest sprzedaż odzieży, w szczególności odzieży męskiej, oraz związanych z nią akcesoriów.
 4. Podmiotem prowadzącym Sklep oraz sprzedawcą towarów jest PAULOADRIANI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Matejki 9,  której nadano numery NIP: 7282459261 oraz REGON: 473076643, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000134934, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.500,- PLN zwana dalej PAULOADRIANI.
 5. Wszelką korespondencję elektroniczną e-mail dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres e-mail sklep@e-pauloadriani.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy wysyłać na adres: PAULOADRIANI spółka z o.o., ul. Matejki 9, 91-402 Łódź.
 6. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby posiadające adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna, musi ona być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej kierowanej do Klientów grupowo lub indywidualnie, towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest PAULOADRIANI.
 8. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się w szczególności informacje o właściwościach towaru, jego cenie i materiale, z którego jest wykonany. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 

§ 2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez formularz internetowy z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego w Sklepie.
 3. Przy składaniu zamówienia konieczne jest zapoznanie się i z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta przy składaniu zamówienia uniemożliwia zakup towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Klient ma możliwość rejestracji w systemie Sklepu. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient, który dokonał rejestracji w systemie Sklepu ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 5. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Sklepu Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, co umożliwia aktywowanie Konta Klienta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta Klienta.
 6. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wybrać zamawiany asortyment poprzez użycie funkcji (kliknięcie) "dodaj do koszyka", a następnie wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia danymi osobowymi i danymi do wysyłki, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 7. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji Konta Klienta, po dokonaniu wyboru towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym Klient może kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu ostatecznego złożenia zamówienia, Klient poproszony jest o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i metody płatności. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, co oznacza złożenie przez Klienta zamówienia.
 8. Przy każdorazowym składaniu zamówień, Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą.
 9. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail, automatycznie wygenerowany przez Sklep, wiadomość elektroniczną ze szczegółami zamówienia. Wiadomość jest wysyłana przez Sklep automatycznie i potwierdza jedynie fakt dotarcia zamówienia do Sklepu.
 10. PAULOADRIANI zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów technicznych, konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.
 11. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Podane informacje obejmują całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówiony towar wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 12. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” potwierdzającego ostateczne złożenia zamówienia, Klient ma możliwość zmiany zamówienia w szczególności w zakresie wybranego asortymentu towaru, miejsca jego dostarczenia, sposobu płatności i danych podanych w formularzu zamówienia.
 13. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta Sklepu. Jeśli zamówienie może zostać wykonane i jest opłacone Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a PAULOADRIANI.
 14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej w ust. 13 wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Do wiadomości załączane są każdorazowo załączniki w formacie PDF:
  1. niniejszy Regulamin,
  2. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
  3. wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 15. PAULOADRIANI może odmówić przyjęcia lub realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
  1. towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia;
  2. realizacja zamówienia nie jest możliwa  z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu,
  3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
  4. adres dostawy towaru nie znajduje się na terytorium Polski,
  5. osoba składająca zamówienia nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez PAULOADRIANI swoich danych osobowych,
  6. płatność z tytułu zamówienia nie wpłynęła na rachunek bankowy PAULOADRIANI w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.
 16. PAULOADRIANI niezwłocznie informuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych w ustępie 15, na adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta zarejestrowanego w Sklepie, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem tego konta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym PAULOADRIANI za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy PAULOADRIANI wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 17. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia w trybie określonym w ustępie 16 lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości z powodów określonych w ustępie 15, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, PAULOADRIANI zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Klient w żadnym przypadku nie ponosi jakichkolwiek opłat w związku z opisanym w niniejszym ustępie zwrotem.
 18. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00-16.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

§ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu zgodnie z § 2 ustęp 13 Regulaminu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a PAULOADRIANI.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2 ustęp 13 Regulaminu.
 3. Klient rozumie i akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez PAULOADRIANI wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§ 4 ZAPŁATA

 1. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. Płatności ceny i kosztów wysyłki należy dokonać do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez PAULOADRIANI do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru "płatność za pobraniem".
 2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów dostawy.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
  1. gotówkowej - płatności za pobraniem,
  2. bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest przelewy24, payu.pl
  3. bezgotówkowej - płatność przelewem tradycyjnym.
  4. Dniem zapłaty w formie bezgotówkowej jest dzień uznania rachunku PAULOADRIANI prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego

 

§ 5 WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Dostawa odbywa się w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 3 ustęp 2 Regulaminu. W okresie trwania specjalnych akcji promocyjnych czas wysyłki zamówienia może się wydłużyć do dziesięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. PAULOADRIANI dostarcza towarów we własnym zakresie bądź powierza dostarczenie towarów osobom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar wraz z kosztami wysyłki PAULOADRIANI może się wstrzymać z ich wysyłką, chyba że Klient dokona wyboru "płatność za pobraniem".

 

§ 6 ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku pozycja 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu tej ustawy, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wykonując prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zastosowanie wzoru nie jest obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres PAULOADRIANI spółka z o.o., ul. Matejki 9, 91-402 Łódź..   
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący konsumentem objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik (doręczyciel) weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Szczegółowe informacje w zakresie wykonania prawa odstąpienia zawiera pouczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował PAULOADRIANI o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres PAULOADRIANI spółka z o.o., ul. Matejki 9, 91-402 Łódź.
 7. Koszt zwrotu (odesłania) zakupionego towaru ponosi Klient.
 8. Klient może również dokonać zwrotu towaru do jednego ze sklepów PAULOADRIANI. Lista sklepów przyjmujących zwroty znajduje się na stronie internetowej www.pauloadriani.pl Przy zwrocie towaru Sklep każdorazowo wydaje Klientowi potwierdzenie dokonania zwrotu. Sklep nie dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, której rozlicznie odbywa się zgodnie z § 6 ust 8 Regulaminu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, PAULOADRIANI zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. PAULOADRIANI zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi dodatkowe koszty dostarczenia towaru wynikające z wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PAULOADRIANI.
 10. Zwrot płatności dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności przekazem pocztowym albo na wskazany przez niego rachunek bankowy. PAULOADRIANI może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania, w zależności od tego, która z wymienionych czynności nastąpi wcześniej.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. PAULOADRIANI dokonując sprzedaży w Sklepie jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towarów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.
 2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 ust 4 Regulaminu lub w salonach wymienionych na stronie internetowej www.pauloadriani.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, wskazanie wady towaru, ze wskazaniem żądania Klienta co do naprawy lub wymiany, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Przed rozpatrzeniem reklamacji PAULOADRIANI może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w ustępie 3. zakresie.
 5. PAULOADRIANI rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w ostatecznej treści.
 6. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną PAULOADRIANI zwraca Klientowi koszty przesyłki, w wysokości nie wyższej niż koszt zwykłej przesyłki poleconej.  
 7. Pozostałe uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-pauloadriani.pl.

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. PAULOADRIANI przetwarza dane dane osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

 

§ 9 ZAPISY KOŃCOWE

 1. O zmianach Regulaminu PAULOADRIANI informuje każdorazowo na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia są realizowane na warunkach Regulaminu obowiązujących w chwili ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Jeżeli obie strony wyrażą taką wolę, spory wynikające z zawartych pomiędzy nimi umów rozstrzygane będą polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827)
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.